Personas datu apstrādes politika

1 Ievads

1.1 Šajā personas datu apstrādes  politikā aprakstīta uzņēmuma SIA Egmont Latvija prakse personas datu apkopošanai ar mērķi nodrošināt jums šīs mājaslapas, mūsu produktu un pakalpojumu pieejamību.  

2 Personas datu pārzinis

2.1 Personas datu pārzinis ir SIA Egmont Latvija, Antonijas iela 24-11, Rīga, LV-1010; reģistrācijas nr. LV40003046366 (turpmāk tekstā “mēs”, “mums” vai “mūsu”). Mēs atbildam par mūsu rīcībā esošu klientu personas datu drošumu. 

3 Personas datu izmantošanas mērķis un likumiskais pamats 

3.1 Mēs nodrošināsim to, ka jūsu personas dati tiek ievākti un apstrādāti tikai šādos nolūkos: 

(a) lai nodrošinātu jūsu pasūtīto produktu un/vai pakalpojumu piegādi; 

(b) lai atbildētu uz jūsu jautājumiem un sūdzībām;

(c) lai ļautu jums piedalīties konkursos un loterijās;

(d) lai paziņotu par izmaiņām mūsu pakalpojumos.

3.2 Personas datu apstrādes likumiskais pamats ir:

(a) jūsu piekrišana; 

(b) datu apstrāde nepieciešama līguma izpildē, kurā esat viena no iesaistītajām pusēm;

(c) datu apstrāde nepieciešama, lai izpildītu SIA Egmont Latvija uzliktās juridiskās saistības;

(d) datu apstrāde nepieciešama, lai īstenotu SIA Egmont Latvija vai trešās personas likumiskās intereses, ja šīs intereses ir svarīgākas par datu subjekta interesēm. 

Datu apstrādes likumiskais pamats ir jūsu piekrišana; jums ir tiesības atsaukt šo piekrišanu jebkurā brīdī.

Datu apstrādes likumiskais pamats ir SIA Egmont Latvija vai trešās personas likumiskās intereses, piemēram, rēķinu un preču izsūtīšana, parādu piedziņa.

3.3 Mēs glabājam jūsu personas datus, līdz iestāsies normatīvajos aktos noteiktais termiņš attiecībā uz prasībām, kas izvirzītas grāmatvedību regulējošajos normatīvajos aktos vai līdz prasījuma tiesību noilgumam. 

4 Kādi personas dati tiek izmantoti

4.1 Mēs saglabāsim un izmantosim jūsu personas identifikācijas datus: vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi, finanšu informāciju vai citus personas identifikācijas datus, ko brīvprātīgi būsiet sniedzis, izmantojot šo mājaslapu un/vai citus saziņas veidus, lai mēs varētu nodrošināt punktā 3.1 minētos pakalpojumus.

5 Jūsu tiesības

5.1 Ja jums ir jautājumi par jūsu personas datu apstrādi, varat sazināties ar mums, izmantojot 11. punktā norādīto kontaktinformāciju. Atbilde jums tiks sniegta likumdošanā noteiktajā termiņā.

5.2 Jums ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt pieeju jūsu personas datiem un lūgt izlabot, dzēst vai mainīt nepareizus datus, izmatojot 11. punktā norādīto kontaktinformāciju. Jums ir tiesības pieprasīt datu ierobežošanu, pārnešanu vai iebilst pret jūsu datu apstrādi. Jums ir tiesības pieprasīt dzēst datus, ja saistības ir abpusēji izpildītas. 

5.3 Ja jums ir sūdzības par jūsu personas datu apstrādi, varat sazināties ar SIA Egmont Latvija datu pārzini vai Valsts Datu inspekciju. Atbilde jums tiks sniegta likumdošanā noteiktajā termiņā.

6 Nepilngadīgas personas datu apstrāde

6.1 Mēs apzināti neveicam personas datu apstrādi bērniem līdz 13 gadu vecumam, ja neesam saņēmuši vecāka vai aizbildņa piekrišanu. Ja konstatējam, ka tiek apstrādāti nepilngadīgas personas dati bez vecāku piekrišanas, mēs dzēšam šos datus. 

6.2 Punktā 6.1 minētie noteikumi attiecas arī uz konkursiem un loterijām, kas izsludinātas pēc 2018. gada 25. maija. Iepriekš izsludināto konkursu dalībnieku dati tiek glabāti ar īpašu rūpību un apstrādāti likumā noteiktajā kārtībā.

7 Personas datu veidi

7.1 Mēs apstrādājam šādus personas datus: 

(a) identificējamos personas datus, ko sniedzat mums, aizpildot vaicājumu formas mūsu mājaslapā, tostarp informāciju, ko sniedzat, veicot pasūtījumu mājaslapā;

(b) identificējamos personas datus, ko esat mums nodevis komunikācijā pa tālruni, e-pastu vai citā veidā;

(c) personas dati, ko jūs mums sniedzat sociālajos tīklos vai konkursu ietvaros.

7.2 Mēs apstrādājam jūsu personas datus tikai tad, ja tas nepieciešams 3. punktā norādīto mērķu sasniegšanai. Kad mērķis tiks sasniegts, mēs izdzēsīsim vai anonimizēsim jūsu iesniegtos personas datus.   

8 Personas datu nodošana trešajām personām

8.1 Mēs varam izpaust personas datus uzņēmuma filiālēm vai profesionāliem konsultantiem saskaņā ar spēkā esošajiem datu aizsardzības likumiem.  

8.2 Mūsu darbiniekiem, aģentiem, sadarbības partneriem un/vai pakalpojumu sniedzējiem var būt pieeja jūsu personas datiem nepieciešamajā apjomā, lai nodrošinātu pakalpojumus vai ļautu rīkoties mūsu vārdā saskaņā ar spēkā esošajiem datu aizsardzības likumiem. 

8.3 Mēs paturam tiesības izmantot vai izpaust informāciju atbilstoši likuma normām, regulām vai ja to pieprasījušas tiesībsargājošās iestādes, lai veiktu patērētāju sūdzību vai iespējamu likumpārkāpumu izmeklēšanu, kā arī lai aizsargātu mūsu mājaslapas datu integritāti, izpildītu jūsu lūgumus vai sadarbotos ar izmeklēšanas iestādēm. 

8.4 Personas datu nodošana tiek veikta saskaņā ar likumā norādītajām prasībām, noslēdzot vienošanos par datu apstrādi ar datu apstrādes speciālistiem, lai nodrošinātu to, ka personas dati tiek apstrādāti tikai nepieciešamajā apjomā atbilstošu drošības pasākumu nodrošināšanai. 

8.5 Personas dati, ko jūs mums sniedzat, var tikt nodoti un uzglabāti ārpus Eiropas Ekonomikas Zonas (“EEZ”). Ja personas dati tiek nodoti ārpus EEZ, mēs nodrošinām atbilstošu drošību, nododot tos valstīm, kurās Eiropas Komisija atzinusi piemērotu aizsardzības pakāpi, vai slēdzam līgumus ar personas datu saņēmējiem, kas atrodas ārpus EEZ.  

9 Personas datu drošības garantēšana 

9.1 Mēs garantējam piemērotus iekšējās kārtības un tehniskos drošības pasākums, lai aizsargātu personas datus no nejaušas vai ļaunprātīgas iznīcināšanas, zaudēšanas vai mainīšanas, pretlikumīgas izpaušanas, ļaunprātīgas izmantošanas utt.  


10 Šīs personas datu apstrādes  politikas atjauninājumi 

10.1 Mēs apņemamies atjaunināt šo personas datu apstrādes  politiku un paturam tiesības grozīt šo personas datu apstrādes  politiku jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma. Lūdzam jūs regulāri izlasīt šo personas datu apstrādes  politiku, lai jūs būtu informēts par tās saturu. Jebkuras izmaiņas stājas spēkā uzreiz pēc to publicēšanas šajā mājaslapā. Turpinot pārlūkot vai kā citādi lietot šo mājaslapu, jūs apliecināt piekrišanu šai personas datu apstrādes politikai. 

10.2. Personas datu apstrādes politikas atjauninājumi: 

Datums

Veiktās izmaiņas 

14.01.2021 

Publicēts pilns personas datu apstrādes politikas  teksts


11 Kontaktinformācija

11.1 Ja jums ir jautājumi par šo personas datu apstrādes politiku, tās īstenošanu, jūsu personas datu pareizību vai ievāktās informācijas izmantošanu, varat sazināties ar mums, izmantojot šādu kontaktinformāciju:

 (a) SIA Egmont Latvija, Antonijas iela 24-11, Rīga, LV-1010; reģistrācijas nr. LV40003046366;

 (b) E-pasta adrese egmont@egmont.lv